Szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Bevezető

A CyberBanan 2.0 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) meghatározzák a Szolgáltató által nyújtott, szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket, a szerződő felek jogait és kötelezettségeit.

Az ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, valamint a Szolgáltatóval előfizetői szolgáltatás igénybevételére jogviszonyba kerülő valamennyi szerződő félre. Az Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak a hatályba lépése előtt kötött szolgáltatási szerződésekre is. Az általános szerződési feltételeket - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 14 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni.

A Szolgáltató neve, címe és elérhetőségei

 • A szolgáltató teljes neve: CyberBanan 2.0 Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 4492 Dombrád, Kossuth L. u. 74.
 • Cégjegyzékszám: 15-09-072309.
 • Adószám: 14203787-1-15.
 • Weblap: www.cyberbanan.hu

A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége

 • Ügyfélszolgálati telefon: +36 - 70 - 536-0601 (hívható hétfőtől péntekig 9:00-16:00-ig)
  Ügyfélszolgálati e-mail cím: Védelmező üzemmód

1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

 • Szolgáltató megrendelő részére a megrendelőlapon (írásos illetve elektronikus megrendelés esetében egyaránt) meghatározott szolgáltatást biztosítja, melyért a megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.
 • A megrendelő kizárólag a szolgáltató szolgáltatása által az Internet információs társadalom részesévé válik, azon információt ér el, ilyet küldhet, vagy kaphat, illetve megoszthat. A megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges. Ellenkező bizonyításig a megrendelő a jelen feltételeket kifejezetten elfogadja a megrendelő lap aláírásával.

2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 • Szolgáltató kötelezettsége a megrendelt szolgáltatást a megrendelő részére biztosítani az 1. pontban foglaltaknak megfelelően.
 • Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítani.
 • Ebbe nem értendő: oktatás, stratégiai tervezés, installálás, megrendelő hardver és szoftverének javítása, karbantartása, rendeltetésellenes használatból eredő hibaelhárítás, a megrendelő gépének a szolgáltatás fogadására való alkalmassá tétele, weboldalának programozása. Ezekért igénybevétel esetén a szolgáltató külön díjat jogosult felszámítani, az erről szóló előzetes egyeztetést követően.
 • Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelheti.
 • A szolgáltató köteles minden ésszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.
 • Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a Megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.
 • A szolgáltató jogosult a megrendelő felé, szolgáltatás korlátozására, melyről ezzel egyidőben a megrendelőt e-mailben - elektronikus úton - vagy telefonon értesíti, amennyiben a megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti.
 • Amennyiben a Szolgáltató szolgáltatásainak bármelyike, a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik, és ez kívül esik a vállalt rendelkezésre állási limiten, akkor minden megkezdett naptári nap után a Szolgáltató az előfizetési időn túl 3 napon át biztosítja díjmentesen a Megrendelő számára a megrendelt szolgáltatást.
 • Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, késedelmi kamatot számíthat fel, de minimum 3.000 HUF-t.

3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

 • Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató által kiállított és számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a szolgáltató bankszámlaszámára vagy készpénzben.
 • Megrendelő köteles a szolgáltatást jogszerű és törvényes célokra és módokon használni. Tilos a szolgáltatást a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályok alapján üzleti és magántitoknak minősülő, szerzői jogi védelemben részesülő stb. adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.), vagy ilyenre alkalmas módokon használni. Szolgáltató kizárja ezzel kapcsolatban teljes felelősségét harmadik személyekkel szemben is, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja bármilyen kontrollt gyakorolni. Szolgáltató a fent észlelt cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti. Ebből kifolyólag Megrendelő érdekkörébe eső vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben a Megrendelő ilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel.
 • Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás használata kizárólag a saját felelősségére történik.
 • Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 14 munkanapon belül a Szolgáltatóval írásban közölni.

4. A szerződés időtartalma, és annak felmondása

 • Jelen szerződést a felek határozott vagy határozatlan időpontra köthetik.
  Jelen szerződés az aláírás, illetve az Online felületen való elküldés napján lép érvénybe, a választott (egy év) időtartamra. A szerződés időtartama automatikusan meghosszabbodik egy további évre, kivéve, ha a Megrendelő legkésőbb 30 nappal a lejárat előtt írásban, vagy telefonon felmondja a szerződést.
 • A szerződést bármelyik fél indoklás nélkül írásban (postai levél) jogosult felmondani a hónap utolsó napjával. Felmondási idő 14 nap.
  Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató első felszólítása ellenére nem tesz eleget. Szolgáltató jogosult továbbá azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben a 2. pontban felsorolt tilalmakra utaló bármilyen jelet észlel.
 • A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással elszámolni.
 • A domain nevek lejárat utáni újraaktiválása külön aktiválási költségekkel jár, ez végződések szerint eltérő lehet. Ezen felül a webtárhely és domain nevek újraaktiválása esetében 3.000 Ft adminisztrációs díjat számítunk fel!

5. Egyebek

 • A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényt, és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Nyíregyházi Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

2016-02-11
www.cyberbanan.hu

2008 - 2019 CyberBanan 2.0 Kft.